Tempusprojekt

Kontakt

Zaštita od buke

Autoput na Koridoru Vc Poddionica: Mostar jug – Počitelj; LOT 6; Počitelj – Bijača (južna granica); LOT 7 Tip projekta: Krajobrazna arhitektura Država: Bosna i Hercegovina

Autoput na Koridoru Vc je dio transeuropske mreže kopnenih koridora. Trasa Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu dužine je oko 330 km. Proteže se prostorom s izrazitim prirodnim i prostornim ograničenjima.

Glavna trasa je projektirana s računskom brzinom 120 km/h. Na trasi su ukupno 44 objekta, 4 prateća uslužna objekta (PUO), čeoni cestarinski prolaz, centar za održavanje i kontrolu prometa te granični prijelaz.

Autoput na koridoru Vc će prolaziti u blizini većih naseljenih mjesta.

Projektom oblikovanja barijera nastoji se barijere za zaštitu od buke oblikovati na način da se one uklope u projektiranu trasu i okolni krajobraz ili pak istaknu, pri tome osiguravajući sigurno odvijanje prometa.

AUTOPUT NA KORIDORU Vc

Autoput na Koridoru Vc je dio transeuropske mreže kopnenih koridora koji povezuje centralni dio obale Jadranskog mora sa Budimpeštom. Trasa Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu dužine je oko 330 km, prolazi pravcem sjever - jug. Trasa predmetne autoceste je dio europske mreže s oznakom E73, na koridoru Vc i predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Proteže se prostorom s izrazitim prirodnim i prostornim ograničenjima (vrlo složen reljef, zone zaštite voda i prirode, rijeke, naseljenost, itd).

Poddionica: Mostar jug – Počitelj; LOT 6; Počitelj – Bijača (južna granica); LOT 7

Dionica autoputa projektirana je u teškom terenu. Osim glavne trase duljine 19,726 km (LOT 6) i 21,255 km (LOT 7), projektirani su čvorovi Počitelj s cestarinskim prolazom, Zvirovići s cestarinskim prolazom i Zvirići, 22 prelaganja, paralelni putevi, objekti, instalacije i oprema autoputa, te krajobrazno uređenje. Glavna trasa je projektirana s računskom brzinom 120 km/h. Na trasi je ukupno 44 objekta (5 tunela, 11 vijadukata i mostova te 26 prijelaza/prolaza i 2 prolaza za životinje). Projektirana su i 4 prateća uslužna objekta (PUO), čeoni cestarinski prolaz, centar za održavanje i kontrolu prometa te granični prijelaz, zajedno sa svim pratećim objektima. Posljednjih 10 kilometara od granice s Republikom Hrvatskom je izgrađeno i pušteno u promet.

Zaštita od buke

Buka koja nastaje na putovima kroz odvijanje prometa djeluje na okoliš i negativno utječe na kvalitetu življenja te ometa divlje životinje. Autoput na koridoru Vc će prolaziti u blizini većih naseljenih mjesta. Buka prometa ovisi o prosječnom prometu, tipu vozila, prometnoj površini itd. Buka prometa je isprekidana, promjenljivog intenziteta i sa povremenim impulsima koji se pojavljuju prilikom prelaska teških teretnih vozila.

Projektom zaštite od buke predviđa se izgradnja barijera za zaštitu od buke i time smanjenje buke na prihvatljivu razinu. Projektom oblikovanja barijera nastoji se barijere za zaštitu od buke oblikovati na način da se one uklope u projektiranu trasu i okolni krajobraz ili pak istaknu, pri tome osiguravajući sigurno odvijanje prometa.

Projektanti