Tempusprojekt

Kontakt

Vijadukt 3 – B048

Autocesta Morine – Merdare Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Kosovo

Autocesta Morine - Priština – Merdare dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi. „Pravac 7“ povezuje Kosovo s Albanijom (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Srbijom (Paneuropski koridor X) prema sjeveru.

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Vijadukt 3 čine dva zasebna objekta, za svaki smjer posebna. Desni vijadukt je ukupne duljine L = 568,9 m, a lijevi L = 620,98 m. Rasponi vijadukta su 40 m. Ukupna širina poprečnog presjeka je 11,5 m. Stupišta su sandučastog presjeka, a maksimalna visina stupa je 40,8 m. Izvedeni su upornjaci su s paralelnim krilima, i potporni zid duljine 42 m.

Autocesta Morine – Merdare

Autocesta Morine (granica s Albanijom) - Priština – Merdare (granica s Srbijom), dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi. „Pravac 7“ povezuje Kosovo s lukom Drač u Albaniji (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Niš u Srbiji (Paneuropski koridor X) prema sjeveru. Autocesta predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u državi.

Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Dionice su izgrađene i puštene u promet.

Vijadukt 3 – B048

Vijadukt 3 čine dva zasebna objekta, za svaki smjer posebna. Trasa ceste koso presjeca dolinu, prelazi državnu cestu i postojeću tvornicu. Stoga su duljina lijevog i desnog vijadukta različite. Desni vijadukt je ukupne duljine L = 568,9 m, a lijevi L = 620,98 m. Rasponi vijadukta su 40 m, svaki se raspon sastoji od tri uzdužna sandučasta prednapeta nosača. Nosači su predgotovljeni, povezani kolničkom pločom u kontinuiranu roštiljnu konstrukciju.

Širina kolnika na oba objekta je 10,5 m, a ukupna širina poprečnog presjeka je 11,5 m.

Stupišta su sandučastog presjeka 5,5x2,4 m, debljina stijenke 30 cm. Maksimalna visina stupa je 40,8 m, s naglavnicama na vrhu stupa visine 2,5 m. Upornjaci su izvedeni s paralelnim krilima, a s obzirom na različite duljine objekata, na krajnjem upornjaku lijevog vijadukta izveden je potporni zid duljine 42 m, promjenljive visine od 9,2 m do 5,4 m.

Vijadukt je izgrađeni pušten u promet.

Projektanti