Tempusprojekt

Kontakt

Unutarnja i vanjska odvodnja

Autocesta Morine – Merdare Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka Tip projekta: Geotehnika i hidrotehnika Država: Kosovo

Autocesta Morine - Priština – Merdare dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi. „Pravac 7“ povezuje Kosovo s Albanijom (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Srbijom (Paneuropski koridor X) prema sjeveru.

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Na trasi je projektiran sustav oborinske kanalizacije s kolektorom, vanjski kanali i propusti.

Autocesta Morine – Merdare

Autocesta Morine (granica s Albanijom) - Priština – Merdare (granica s Srbijom), dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi. „Pravac 7“ povezuje Kosovo s lukom Drač u Albaniji (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Niš u Srbiji (Paneuropski koridor X) prema sjeveru. Autocesta predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u državi.

Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Dionice su izgrađene i puštene u promet.

Unutarnja i vanjska odvodnja

Na trasi je projektiran sustav oborinske kanalizacije s kolektorom profila od DN 315 mm do DN 1000 mm, vanjski kanali i propusti. Ukupna dužina zahvata je cca 43,2 km.

Projektanti